به نام خدا
نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی سال اول راهنمایی ادبیات فارسی

1- سعدی شیرازی از شاعران قرن چندم هجری قمری است ؟
2- نام دو کتاب سعدی را نام ببرید ؟
3- معنی واژه ی « نامه » در مصراع « بی نام تو نامه کی کنم باز » چیست ؟
4- برای واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید ؟
قلب :                          قطع :                           حضور :                      حالت :
5- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
شوریده :                     دراز دستی :                   دوش :                      مخلص :
6- متضاد کلمات زیر را بنویسید :
مظلوم :                      کوتاه :                              آغاز :                       نیست :
7- رسول اکرم با فرزندان خود چگونه رفتار می کرد ؟
8- نام کتاب فردوسی چیست ؟
9- برای کلمات زیر دو هم خانواده بنویسید ؟
ادب :                          اصیل :                            حس :                        محمّد :
10- متضاد کلمات زیر را بنویسید ؟
مهر :                           آرامش :                            غم :                       خوبی :
11- معنی بیت زیر را بنویسید ؟
به گفتار پیغمبرت راه جوی                            دل از تیرگی ها بدین آب شوی
12- برای واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید ؟
لغزیدن :                       شهادت :                        غروب :                         حفظ :
13- متضاد کلمات زیر را بنویسید ؟
ظالم :                           غروب :                      خورشید :
14- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
باشکوه :                        ظلام :                           بانگ :                      خروش :
15- شاعر پروین اعتصامی را معرفی کنید ؟
16- زیر کلمات ردیف و قافیه خط بکشید ؟
دانی که را سزد صفت پاکی ؟                               آن کاو وجود پاک نیالاید
تا خلق از او رسند به آسایش                                هرگز به عمر خویش نیاساید
17- این جمله از کیست ؟
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما
18- معنی بیت های زیر را بنویسید ؟
مردم بدین صفات اگر یابی                         گر نام او فرشته نهی شاید
تا خلق از او رسند به آسایش                      هرگز به عمر خویش نیاساید
19- عبارت زیر را کامل کنید ؟
-------- فصل تجدید حیات طبیعت است .               آن -------- پی لانه سازی      

بر سر شاخه ها ----------
20- پاسخ صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص کنید .
محمود غزنوی یکی از شاعران معاصر است . (           )
علی اسفندیاری به محمد غزالی معروف است . (         )
اولین مجموعه شعر نو « افسانه » است . (           )
21- املای کدام واژه نادرست است ؟
الف ) افق                      ب ) از حیث                      ج ) وداء کردن                     د ) تپّه ماهور
22- فعل ها معمولاً در --------- جمله می آیند .
23- معنی بیت های زیر را بنویسید ؟
دست دریا به گردن ساحل                        سینه ریز صدف می آویزد
توده برف بشکافت از هم                            قله ی کوه شد یکسرا بلق
24- مهم ترین کتاب نیما یوشیج چه بود ؟
25- عبارت زیر را کامل کنید ؟
اگر باز جویی ------------ از صواب                       نیابی یکی همنشین چون --------
تن زنده والا به --------- است                             که ورزندگی --------- زندگی است
26- مهم ترین کتاب ملک الشعرای بهار چه بود ؟
27- قافیه در بیت زیر کدام است .
تن زنده والا به ورزندگی است                 که ورزندگی مایه ی زندگی است
28- املاء کدام نادرست است ؟
الف ) نسب تابلو                   ب ) اظهار کرد              ج ) مصنوئیت                د ) آبران پیاده 
29- نهاد چیست با مثال :
30- هم خانواده بنویسید ؟
ورزش :                                 مشغول :                   نویسنده :                      فعل :
31- معنی واژه را بنویسید ؟
فرزانه :                 آراسته :                  نیاکان :                   کام :                   با قوّت :
32- قافیه و ردیف را در بیت زیر پیدا کنید ؟
ز کار جهانت دهد آگهی                         بیاموزت راه و رسم بهی
33- مثنوی چیست ؟
34- نهاد ، فعل ، یا سند و فعل ربطی را در جمله های زیر مشخص کنید ؟
چند ظرف کهنه دیده می شود و زنی دعا می خواند و فکر می کند .
35- عبارت زیر چند جمله است ؟
کتاب دوستی همیشه ثابت قدم و وفادار است و کتاب خوب انسان را با تمام حقایق دنیا آشنا می سازد و او را برای زیستن بهتر راهنمایی می کند .
36- عبارت زیر را کامل کنید ؟
عشایر در فصل بهار به ............. و در پاییز به ............... باز می گردند .
آب دریاچه ارومیه بسیار ................ و ................ در آن زیست می کند .
37- مهم ترین کتاب ملک الشعرای بهار کدام است ؟
38- املای کدام گزینه نادرست است ؟
آبشخورها :                 قرقاول وکبک :                     قنی و ممتاز :                تیغ کره : 
39- واژه های زیر را معنی کنید ؟
درود :                   فراخنا :                 خنیاگر :               خلق و خو :            حماسه :
40- قافیه و ردیف را با مثال بنویسید ؟
41- شکل قافیه را در قالب قطعه مشخص کنید ؟

 

42- موضوع قالب قطعه و موضوع قالب مثنوی را بنویسید ؟
43- سهراب سپهری در چه قرنی می زیسته ؟
44- سعدی چند کتاب دارد ؟
45- کتاب چشمه روشن از کیست ؟
46- املای کدام گزینه نادرست است ؟
الف ) مضمون                   ب ) اعتماد                   ج ) مناظره                    د ) خاعن
47- وجه شبه را در جمله مقابل مشخص کنید ؟
پیراهن او مانند برف سفید بود .
48- مفعول چیست ؟ با مثال :
49- برای واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید ؟
متحرک :               محتاج :                        رنجیده :                         نظاره :
50- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
بی رمق :                   استمالت :                     ابداع :                      کیاست :
51- معنی بیت زیر را بنویسید ؟
نه در مهد نیروی حالت نبرد                    مگس راندن از خود مجالت نبرد
52- نهاد و مسند و فعل ربطی را در جمله ی زیر مشخص کنید ؟
مطالعه نخستین گام به سوی خوب نوشتن است .
53- مفعول ، حرف نشانه ی مفعول را در جمله ی زیر مشخص کنید ؟
اطرافمان را نگاه کردیم اما هیچ کدام از بچه ها را ندیدیم .
54- شکل قافیه را در قالب مثنوی رسم کنید ؟


55- یک تشبیه بنویسید که یک طرف آن پرنده باشد .
56- نام کتاب پروین اعتصامی چیست ؟
57- کلیله و دمنه در چه قرنی نوشته شده است ؟
58- عبارت زیر را کامل کنید .
چو خود را به چشم ................... بدید                  .................. در کنارش به جان پرورید
بیا تا ................... را به بد نسپریم                      به کوشش همه دست .................. بریم
59- شاهنامه فردوسی به چند بخش تقسیم می شود ؟
60- فردوسی و سعدی به ترتیب شاعران چه قرنی هستند ؟
61- یک مثال برای مسند بنویسید ؟
62- هم خانواده کلمات زیر را بنویسید ؟
تابش :                  طراحی :                       نقاشی :                     مجالس :
63- متضاد کلمات زیر را بنویسید ؟
شرق :                  افسرده :                        حاضران :                      محکم :
64- معنی بیت زیر را بنویسید ؟
یکی قطره باران ز ابری چکید                          خجل شد چو پهنای دریا بدید
65- فعل رفته ام در چه زمانی است ؟
66- ارکان تشبیه ( طرف اول – طرف دوم – ادات تشبیه – وجه شبه ) را پیدا کنید ؟
اشعار فردوسی مانند کاخی بلند و استوار است .
67- منجنیق از اختراعات چه کسی است ؟
68- مسند در جمله ی « او به زبان عربی ، فرانسه ، انگلیسی و آلمانی مسلّط بود کدام است ؟
69- نویسنده کتاب مثنوی جام جم کیست ؟
70- برای واژه های زیر هم خانواده بنویسید ؟
طالب :                         رهگذر :                     ساخته :                         شاه :
71- معنی واژه بنویسید ؟
سراسیمه :                   غفلت :                     رخصت :                     مباحثه :                اطبّا :
72- فعل های گذرا و ناگذرا را تعریف کرده مثالی بنویسید ؟

 

 


موفق باشید گروه ادبیات 87 به نام خدا
نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی سال دوم راهنمایی ادبیات فارسی

1- بیت های زیر را کامل کنید ؟
به فصل ................ در نینی درخت                    که بی برگ ماند ز سرمای سخت
 چو شاخ .............. بر آریم دست                      که بی برگ از این .................. نتوان نشست
2- بیت زیر را معنی کنید ؟
شب ز اسرار علی آگاه است                   دل شب محرم سر الله است
3- برای واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید ؟
تقدیر :                       تولّد :                      ولایت :                      اجابت :
4- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
طاقت :                    اجابت :                      غلبه :                     تنفیذ :                     ساعی :
5- کتاب بوستان از چه شاعری و در چه قرنی سروده شده است ؟
6- شعر شیرخدا از کیست ؟
7- در جمله زیر نهاد ، مسند ، و یا مفعول را مشخص کنید ؟
شب ز اسرار علی آگاه است .
امروز حسن خاطراتش را نوشت .
8- فعل گذرا و ناگذرا را با مثال بنویسید ؟
9- نوع جملات زیر را از نظر مفهوم و پیام مشخص کنید .
چشمه هاشان جوشان ، گاوهاشان شیرافشان باد !
سال گذشته زلزله ای در شهر بم رخ داد .
10- معنی اشعار زیر را بنویسید ؟
تا درد و ورم فرو نشیند                             کافور بر آن ضماد کردند
از سیم به سر یکی کله خود                       ز آهن به میان یکی کمربند
11- مترادف بنویسید ؟
زیرکی :                               پایین :                             پناهگاه :
12- هم خانواده کلمات زیر را بنویسید ؟
تنظیم :                             عجیب :                             ارتفاع :                           ظلمت :
13- متضاد کلمات زیر را بنویسید ؟
فراز :                                     نور :                              پایین :                             زمین :
14- مفرد واژه های زیر را بنویسید ؟
سجایا :                              اصول :                             اموال :                           مکتوب :
15- اگزوپری چه کسی بود ؟
16- کتاب جزیره مرجان ترجمه کیست ؟
17- نهاد و مسند را در جمله ی زیر بیابید ؟
دیروز من از کارهای علی عصبانی شدم .
18- بن فعل های زیر را مشخص کنید ؟
نویسنده :                        تابش :                           پیوستگی :                     خواستگار :
19- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید ؟
درفشش سیاه است و ................. سیاه  از آهنش ................ و از آهن .......................
20- اشعار زیر را معنی کنید ؟
چو تنگ اندر آورد با او زمین                          فرو کرد گرز گران را به زین
چرا گفت نگرفتمش زیر کش                          همی بر کمر ساختم پنجه بش
21- نام پدر رستم چیست ؟
22- افراسیاب فرمان روای کدام سرزمین است ؟
23- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
رجحان :                          طبع :                              شبستان :                        آغشتن :
24- دو هم خانواده بنویسید ؟
تکمیل :                         محتاج :                              لرزیدن :                          تعجّب :
25- متضاد کلمات زیر را بنویسید ؟
نامردی :                             ایست :                             حقیر :
26- مفرد کلمات زیر را بنویسید ؟
حوادث :                           صنایع :                             علما :                           اطراف :
27- انواع فعل ها را با مثال نام ببرید ؟
28- نهاد و مسند را تعریف و مثالی بزنید ؟
29- جای خالی را پر کنید ؟
به .................... زیبا و به اهواز دل افروزش                     به آبادان آباد و به ..................... ویرانش
 چنین داد پاسخ که من ....................                              ز دستان و از سام و از ......................
30- اشعار زیر را معنی کنید ؟
بمان آباد و فرخ روز و شیرین کام و روشن دل                که ایران مهد دانش هاست نپسندند ویرانش
به تنهایی یکی کینه ور لشکرم                                     به رخش دلاور زمین بسپرم
31- رستم فرزند چه کسی است ؟
32- کدام کلمه مترادف با واژه ی درودگری می باشد ؟
کشاورزی                     نجاری                       دام پروری                     دام داری
33- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
بقعه :                      معیشتی :                     دراز آهنگ :                      مدیون :
34- کدام واژه با واژه های دیگر هم خانواده نیست ؟
شهریار                       شاهد                            شهید                          شهادت
35- متضاد بنویسید ؟
مأیوس :                                        شجاع :
36- ضرب المثل را تعریف کنید و دو نمونه آن را ذکر کنید ؟
37- بن و شناسه های فعل های زیر را مشخص کنید ؟
بخوانم :                دیده باشم :                 خواهید گرفت :                 می شنوید :
38- نهاد و مسند و مفعول را مشخص کنید ؟
سیستان زاده هیرمند است .
دو عید مذهبی قربان و رمضان و جشن های مولودی را گرامی می دارند .
39- عبارت زیر را کامل کنید ؟
عیب کسان منگر و .................. خویش                    دیده فرو بر به ................... خویش
 خویشتن آرای مشو ....................                            تا نکند .................... روزگار
40- مخزن الاسرار و لیلی و مجنون اثر کیست ؟
41- عنصرالمعالی از نوشته های کیست ؟
42- قابوس نامه در چه قرنی نوشته شده است .
43- معنی اشعار زیر را بنویسید ؟
آن شنیدستی که روزی تاجری                         در بیابانی بیفتاد از ستور
دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب                 لیک آن دم گشت خامش از جواب
44- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
مرغزار :                      فراق :                      حیلت :                        یُمن :
حجره :                       انبار :                      مُسرفی :                    دربایست :
45- هم خانواده بنویسید ؟
آزمودن :                     طمع :                     ضمانت :                         حیرت :
46- متضاد کلمات زیر را بنویسید ؟
حیات :                      شلوغ :                         فراق :
47- سجع را تعریف کرده و یک نمونه بنویسید ؟
48- متمم و حرف اضافه را با مثال توضیح دهید ؟
49- نهاد و مسند یا مفعول را مشخص کنید ؟
صیّاد از تعقیب آهو خسته شد .
50- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
انتساب :              اقلام :               شهره :               متداول :             نامور :
51- نخستین ایرانی که به خوش نویسی شهرت یافت کیست ؟
52- یا قوت مستعصمی معاصر با کدام شاعر است ؟
53- گلستان اثر کیست ؟
54- حافظ در چه قالبی از شعر مقام والایی دارد ؟
55- کدام گزینه با معنی واحه مترادف است ؟
مبهم :                  آبادانی میان ریگستان :                تنها :               گرایش :
56- معنی اشعار زیر را بنویسید ؟
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع                         ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار
 شیوه نرگس ببین نزد بنفشه بشین                       سوسن رعنا گزین زرد شقایق بیار
57- واژه های زیر را معنی کنید ؟
مجال :                شهره :                      کشیش :                  رج :                   تلقین :
58- نثر زیر را به زبان ساده و روان بنویسید ؟
لطیفه گو و تر زبان است .
59- موصوف و صفت را در جمله زیر مشخص کنید ؟
کوه های سر به فلک کشیده را از راه دور دیدیم .
60- متمم و حرف اضافه را مشخص کنید ؟
جوان شیرازی ، با آن پشتکار به حافظه و اندک مدتی در میان هم درسان ممتاز می شود .
61- نهاد و مسند را تعریف کنید ؟
62- عبارت زیر را کامل کنید ؟
خلید خار درشتی به پای ............... خرد                به هم بر آمد و از .............. باز ماند و .....................
63- کاشف رادیوم که بود ؟
64- کلیله و دمنه اثر کیست ؟
65- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
افروخته :                   فراز :                  مجد :                    تباهکاری :                      فروغ :
66- معنی شعرهای زیر را بنویسید ؟
تا جهان بود از سر آدم فراز                                کس نبود از راز دانش بی نیاز
بگفت مادرش این رنج اوّلین قدم است                 ز خار حادثه تیه وجود خالی نیست
67- هم خانواده بنویسید ؟
آزموده :                        عبادت :                          تنوع :
68- گزینه ی زیر را توضیح دهید ؟
بیت الحکمه :
نوبل :
69- مفرد کلمات را بنویسید ؟ 
شهداء :                                           سوانح :
70- متضاد کلمات زیر را بنویسید ؟
مأیوس :                                          حضر :
71- نام دیگر صنعت تضاد چیست ؟
72- قید چیست با مثال :
73- صفت و موصوف مناسب بنویسید ؟
.................... دوست داشتنی                              ..................... سنگدل

 

موفق باشید گروه ادبیات 87

 

به نام خدا
نمونه سوالات امتحانی پیشنهادی سال سوم راهنمایی ادبیات فارسی

1- جملات زیر را کامل کنید ؟
پرهیزگار باش که دادار آسمان                              ................. جای مردم پرهیزگار کرد
هر کاو عمل نکرد و ................ امید داشت            ................. ابله و دخل انتظار کرد 
2- در بیت زیر چه عناصر زیبایی سخن به کار رفته است ؟
نابرده رنج گنج میسّر نمی شود                   مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
الف ) تشبیه                  ب ) متمم                     ج) مفعول                    د ) نهاد
3- خواجه عبدالله انصاری در ................. هجری در هرات به دنیا آمد .
4- مفهوم جمله ی زیر را به فارسی روان بنویسید ؟
الهی ! بنیاد توحید ما خواب مکن و باغ امید ما بی آب مکن .
5- هم خانواده کلمات زیر را بنویسید ؟
لطف :                               انتظار :                     طبیب :                         حاصل :
6- متضاد کلمات زیر را بنویسید ؟
بحر :                                  ابله :                  پرهیزگار :                     امیدوار :
7- جملات زیر را کامل کنید ؟
هیچ گاه قدرت او را از یاد خدا و محبّت به مردم .................. نساخت .
امام خمینی در چهاردهم خرداد سال ..................... دیده از جهان فرو بست .
8- کدام یک از فعل های زیر ناگذر می باشد ؟
نشسته است                 شنیده ام                   زده باشی                      خورده اند
9- کدام کلمه با بقیه متفاوت است ؟
مقدمات                     علما                         حکومت                        روحانیون
10- دو کلمه ظلمت و نور نسبت به هم چه حالتی دارند ؟
11- معنای واژه های زیر را بنویسید ؟
نهضت :                   منقرض :                      ننگین :                         نوبنیاد :
12- در عبارت زیر حرف اضافه و متمم را مشخص کنید ؟
بسیاری از علما و روحانیون آیت الله خمینی را به مرجعیّت انتخاب کردند .
13- کدام یک ترکیب وصفی است ؟
الف ) اندام خصم         ب ) حلق کریمان         ج ) خواجگان سفله              د ) شعار خویش
14- بیت زیر را به فارسی روان بنویسید ؟
طاعت و فرمان حق بر شفقتی بر خلق کن                   در همه حال این دو نیّت را شعار خویش کن
15- قصیده چیست ؟ طرز قرار گرفتن قافیه ها را رسم کنید ؟
16- شباهت قصیده و غزل در چیست ؟
17- محمّد غزالی را به طور کامل معرّفی کنید ؟
18- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
مُسدّس :                       چهارسو :                     مُدوّر :                        هندسه :
19- هم خانواده بنویسید ؟
انواع :                            تناسب :                   سعادت :                       کشف :
20- موصوف و صفت را مشخص کنید ؟
درون آلاچیق :                 کبک کوهی :                           مناظر عجیب :
21- ژول ورن چه کسی بود ؟
22- عبارت زیر را کامل کنید ؟
در سراسر جهان حدود .................. آتشفشان وجود دارد .
ژول ورن نویسنده معروف ................. است .
زلزله نگار دستگاهی است برای ثبت ................. .
23- املای کدام گزینه درست است ؟
الف ) تعمّل                 ب ) تعسّف                    ج ) تلعلو                   د ) تفکّر 
24- در جمله زیر چه عناصر زیبایی سخن بکار رفته است ؟
« خورشید هر روز صبح از خواب بیدار می شود »
الف ) تناسب                  ب ) تضاد                        ج ) تشبیه                    د ) جان بخشی
25- اسم ساده و اسم مرکّب را مشخص کنید ؟
آسمان               نیلگون                 سخاوتمند               حیرت زده                  حرارت
26- برای صفت های زیر موصوف مناسب بنویسید ؟
نیلگون :                 تاریک :                            خرّم :                 طبیعی :
27- قیدها را مشخّص کنید ؟
حالا نفس را حتما می کشیم . پانصد آتش فشان برای تمام زمین ! کوه های بسیاری هست که می توان آسودگی خاطر  قلّه هایشان را فتح کرد .
28- لقب حافظ چیست ؟
29- تقاوت ظاهری شعر حافظ و سهراب سپهری در چیست ؟
30- موضوع هر یک از قالب های شعری زیر را بنویسید ؟
مثنوی :                   غزل :                           قطعه :                    قصیده :
31- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
اتلاف :                 اجمالی :                      مأخذ :                   مباحث :                     مرجع :
32- کتاب مفاتیح العلوم از کدام نویسنده است ؟
الف ) قطب الدین شیرازی                  ب ) فخررازی                          ج ) خوارزمی
33- معنی بیت زیر را بنویسید ؟
در حبس و خلوتم تا وار هم به مرگ                    یا پر بر آورم بهر پریدنی
34- آرایه های ادبی یعنی چه ؟
35- تشبیه را تعریف کنید مثالی بزنید ؟
36- تضاد یعنی چه ؟
37- سجع یعنی چه و چه شباهتی با قافیه دارد مثالی بنویسید ؟
38- گلستان سعدی چگونه نوشته ای است ؟
39- هم خانواده بنویسید ؟
پوشش :                   نوشتار :                       گفتار :                          احسان :
40- در میان واژه های زیر کدام یک اسم مشتق است ؟
کوشا :                        بینوا :                        سرسپرده :                  خوراک :        
41- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
آبادان :                       کوشک :                     مدیون :                         مطبوع :
برزن :                          اعصار :                      خرمن :                          درنگ :
42- عبارت زیر را کامل کنید ؟
اصفهان شهری است بر .................... نهاده .
اصفهان ................ و ................ خود را مدیون زاینده رود است .
43- چهار عمارت تاریخی اصفهان کدامند ؟
44- از میان کلمات زیر اسم های ساده ، مرکب ، مفرد و جمع را مشخص کنید ؟
موقع شناس :                  هنرمندان :                نام آور :                  مساجد :                      کلیسا :
45- با توجه به معنی کدام گزینه نادرست است ؟
الف ) بذر : دانه تخم                     ب ) گواه : شاهد                         ج ) قدمت : بی نیاز
46- جلال آل احمد نویسنده چه قرنی است و مهم ترین آثارش را نام ببرید ؟
47- تک نگاری چگونه نوشته ای است ؟
48- یک نمونه تک نگاری نام ببرید ؟
49- رفته ام چه نوع فعلی است ؟
50- واژگان را معنی کنید ؟              
جاودانه :                               سواحل :                                    مظهر :
51- جمع مکسّر واژه های زیر را بنویسید ؟
مملکت :                         منطقه :                          غلّه :                             یوم :
52- نوع اسم های زیر را مشخص کنید ؟
دانشگاه :                 کاروان سرا :                     جادّه :                             معلّم :
53- شیخ بهایی را به طور کامل معرّفی کنید ؟
54- معنی شعر را نوشته و زیر قافیه ها خط بکشید ؟
گر نبود خنگ مطلا لگام                        زد بتوان بر قدم خویش گام
   ور نبود مشربه از زرّ ناب                      با دو کف دست توان خورد آب
55- شعر عمر عزیز در چه قالبی سروده شده است ؟
56- کدام یک از ترکیب های زیر وصفی نیستند ؟
الف ) درون خستگان             ب ) نام خوش             ج ) سرای زرنگار            د ) سیرت زیبا
57- معنی جمله زیر را بنویسید ؟
دین بیشتر بر زبان آنهاست تا بر اعمال آنها .
58- هم خانواده بنویسید ؟
زهد :                        مفرط :                      هوشیار :                          ظاهر :
59- در جملات زیر ضمیرها را مشخص کنید ؟
وقتی من سه ساله شدم . او با قافله ای ، پای پیاده به کربلا رفت .
60- کدام رفتار حاج آخوند نشان دهنده وطن دوستی او بود ؟
61- نامه ی سرگشاده چیست ؟
62- نام دیگر نامه ی سرگشاده چیست ؟
63- چرا نامه ی سرگشاده را پست نمی کنند ؟
64- می خورند چه نوع فعلی است ؟
65- نامه ی ادبی چیست ؟
66- محاسن بر خاک نهاده بود یعنی چه ؟
67- ضمیرهای شخصی را مشخّص کنید ؟
ایشان گفتند ما افطار کرده ایم . او گفت : من پنداشتم شما گرسنه هستید .
68- کتاب « مصباح الهدایه » از کیست ؟
69- چه کسانی دستگاه فیلم برداری را اختراع کردند ؟
70- کدام یک اسم خاص است ؟
الف ) نقاب                      ب ) ادیسون                  ج ) قهرمان              د ) سینما
71- کدام یک اسم جمع است ؟
الف ) شکل ها :              ب ) عواطف                    ج ) مردم                 د ) حیات                             
72- نام دو کتاب دکتر غلامحسین یوسفی را نام ببرید ؟
73- مفرد واژه های زیر را بنویسید ؟
سوانح :                        عطایا :                         اختصاصات :                    قیود :
74- معنی کنید ؟
اقتضا :                     جلوه :                        جذبه :                        غریب :
جوار :                     خانمان سوز :                 ممتاز :                     افادات :
75- بیت زیر را معنی کنید ؟
باز بنفشه رسید جانب سوسن دو تا                      باز گل لعل پوش می بدراند قبا
76- درون مایه ی لطیفه های ادبی چیست ؟
77- سه نفر از حکایت نویسان ایرانی را نام ببرید ؟
78- عبارت زیر را کامل کنید ؟
مولوی در شهر ................. به دنیا آمد و در شهر ................ وفات کرد .
79- درباره کتاب مثنوی مولوی توضیح دهید ؟

80- اسم های خاص و عام را در این بیت مشخص کنید ؟
سیب بگفت : ای ترنج ! از چه تو رنجیده ای ؟                      گفت : من از چشم بد نشوم خود نما
81- عبارت زیر چند جمله است ؟ فعل ها و زمان آنها را مشخص کنید ؟
شمس پس از مدّتی به دعوت مولانا همراه یاران وی که برای باز گرداندنش نزد او رفته بودند به قونیه رفت .
82- معنی واژه های زیر را بنویسید ؟
متداول :                   پیشوا :                   مأیوس :                        زادگاه :
83- کدام یک از ترکیب های زیر وصفی می باشد ؟
الف ) خانه ی زرّین                    ب ) جامه ی پاکیزه                ج ) خودروی ارزان
84- سجع را در عبارت زیر مشخص کنید ؟
علم از بهر دین پروری است نه از بهر دنیا خوردن
گدای نیک انجام به از پادشاه بد فرجام
85- انواع اسم را نام ببرید ؟
86- زبان چگونه وسیله ای است ؟
87- زبان چند رکن دارد و چگونه استفاده می کنیم ؟
88- چگونه می توان در زبان نوشتار مهارت داشت ؟
89- کدام یک نویسنده است ؟
الف ) فردوسی                ب ) سنایی                  ج ) عطّار                   د ) بیهقی
90- آثار عطّار نیشابوری را نام ببرید ؟
91- طول عمر هر زبانی به چه وابسته است ؟
92- خطری که زبان فارسی را تهدید می کند چیست ؟
93- هم خانواده بنویسید ؟
قدرت :                       هجران :                        اتّحاد :                       متفکّر :
94- مفرد واژگان زیر را بنویسید ؟
آیات :                          نوادر :                         اخلاف :                    اسلاف :
95- یک جمله ی مرکب بنویسید ؟
96- نوع اسم های زیر را مشخص کنید ؟
میز :                       دید و بازدید :                    مردی :                      ماشین :
97- نقش دستوری هر یک از واژه های زیر را مشخّص کنید ؟
شاید پوریا کتاب گلستان را خوانده باشد . مهدی خوب آواز می خواند .
98- واژه های زیر را معنی کنید ؟
عیان :                        تمسّک :                      اعراض :                    بدیهی :
99- مهم ترین و پیچیده ترین رکن زبان چیست ؟
100- معنی کدام گزینه صحیح نیست ؟
الف ) خسته : مجروح             ب ) بود : هستی               ج ) نبایسته : نالایق               د ) هجران : فراغ

 

موفق باشید گروه ادبیات 87


 

نوشته شده توسط گروه عمومي در ساعت موضوع | لینک ثابت